NorthBase Station Specifications

StationNB-1NB-2
LocTampereMuonio
Lat61.45N67.89N
Long23.86E23.92E
Alt162290
Type4×4. yagi3.9m parabolic
RXVHF, UHFS, X
TXVHF, UHFS